021-44474005 021-44474005
فروشگاه اینترنتی مواد غذایی | فروش مواد غذایی | خرید مواد غذایی
فروشگاه اینترنتی مواد غذایی فروشگاه اینترنتی مواد غذایی نیز با توجه به میزان استقبال مشتریان راه اندازی شده است و افراد می توانند به راحتی تمامی خریدهای خود را با مراجعه به این سایت های اینترنتی تهیه کنند و از این نظر، دارای مزایای بی شماری هم می باشند که موجب شده است مشتریان این نوع فروشگاه ها، ه ...
نخود 900 گرمی
نخود بسته بندي 900 گرم و فله 30 کیلوگرم ...
لوبیا قرمز 900 گرمی
 لوبیا قرمز بسته بندي 900 گرم و فله 30 کیلوگرم ...
لوبیا چیتی 900 گرمی
 لوبیا چیتی بسته بندي 900 گرم و فله 30 کیلوگرم ...
جو پوست کنده
جو پوست کنده بسته بندی 400 گرم و 15 کیلوگرم ...
گندم پوست کنده
گندم پوست کنده بسته بندی 400 گرم و 15 کیلوگرم ...
لپه 900 گرمی (لپه بسته بندي)
 لپه بسته بندي 900 گرم و فله 30 کیلوگرم ...
عدس 900 گرمی
عدس بسته بندي 900 گرم و فله 30 کیلوگرم ...
لوبیا سفید 900 گرمی
 لوبیا سفید بسته بندي 900 گرمی و فله 30 کیلوگرم ...
شکر سفید
شکر سفید ...
قند شکسته
قند شکسته ...
جو پرک
جو پرک بسته بندی 400 گرم و 15 کیلو گرم ...
بلغور جو
بلغور جو بسته بندی 400 گرم و 15 کیلوگرم ...
بلغور گندم
بلغور گندم بسته بندی 400 گرم و 15 کیلوگرم ...