021-44474005 021-44474005

مقالات مزرا

در این صفحه به معرفی جامعی از محصولات صنایع غذایی امیر صدرا (مزرا) می پردازیم

عناوین این مقالات شامل:

برنج ، چای ، حبوبات ، قند و شکر و معرفی مزرا